SUPPORT YAYEME : SAMEN ZIJN WE STERK

  

 

 

 

Jaarverslag 2021

 

Stichting Support Yayème 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

1.     Voorwoord

2.     Organisatie

3.     Projecten

4.     Voorlichting

5.     Beleid 2022

6.     Financiële verantwoording

 

 

Colofon

Correspondentieadres:

Torenstraat 41, 5836 AK Sambeek

Telefoon:

(0031)627032651

Url:

www.supportyayeme.nl

E-mail:

info@supportyayeme.nl

Rekeningnummer:

NL51 RABO 0106 0582 58

KvK-nummer:

17225256

ANBI: fiscaal nummer

819399498                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Voorwoord

Ook Stichting Support Yayème had last van corona: geen Vastenactie, geen sponsorloop, geen ‘gewone’ geldinzamelingsacties, geen braderieën. En dat merken we: we hebben moeite onze vaste lasten te betalen. Maar gelukkig slaagden we er wel in flink wat geld bij elkaar te krijgen voor onze (grote) projecten; de (vermogens)fondsen zijn ons nog steeds goed gezind.

 

Al in 2019 was ons streven de Association uit te breiden met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en/of belangengroepen in Yayème. Helaas was dat eind 2021 nog niet gebeurd, omdat de voorzitter op documenten uit Nederland heeft gewacht. Die documenten waren toegezegd, maar zijn door corona op de plank blijven liggen.

Ook het bestuur van de Stichting Support Yayème in Nederland bestaat nog altijd uit drie personen en is nog steeds op zoek naar versterking. We zijn er wel in geslaagd iemand te vinden die bereid is de voorzitter te vervangen wanneer hij onverhoopt zou wegvallen. 

 

 

2.Organisatie  

 

Doelstelling

 

Stichting Support Yayème heeft ten doel het genereren van fondsen en het bevorderen van bewustwording ten behoeve van humanitaire projecten in Yayème (Sénégal).

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

-het propageren van haar doelstelling in woord en geschrift

 

-het bevorderen van interesse van particulieren, scholen, serviceclubs en ondernemers voor  

 

 de ondersteuning van de werkzaamheden van de stichting

 

-het onderhouden van contacten met regionale en plaatselijke overheden 

 

Visie

 

De achterliggende visie achter deze doelstellingen is dat er veel kinderen in de wereld zijn die, ondanks de goede zorgen van ouders of verzorgers, weinig kans hebben op een goede toekomst. Dit komt omdat de ouders of verzorgers in kwestie vaak geen of weinig mogelijkheden kunnen bieden op onderwijs, vervolgonderwijs en/of vakonderwijs.

 

In ontwikkelingslanden is er voor deze groep geen maatschappelijk/pedagogisch vangnet beschikbaar zoals wij dat in Nederland wel kennen. De dagelijkse beslommeringen van deze gezinnen is enkel gericht op dagelijks overleven. De kinderen erven vaak de armoede waarin zij zijn grootgebracht. 

 

Werkwijze

 

Regelmatig worden er acties gehouden voor goede doelen.  Wij benaderen onze vrienden, familieleden, collega's,  basisscholen, enz. enz. Wij verkopen zelfgemaakte jam, groenten en fruit uit eigen tuin (afhankelijk van voorraad en/of seizoen). Wij geven informatie en vragen financiële ondersteuning en / of subsidies aan.

 

Stichting Support Yayème houdt de website bij en wij sturen alle bij ons bekende donateurs regelmatig een verslag, vergezeld van eventuele foto's. Ook kunnen wij op verzoek videobeelden laten zien, omdat wij regelmatig (op eigen kosten) ter plekke onze projecten bekijken en op video/dvd vastleggen.

 

Stichting Support Yayème heeft niet de illusie om de wereld te verbeteren, maar kan wel met hulp, de mensen in Yayème een stapje verder helpen. 

 

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van Stichting Support Yayème bestond in 2021 uit de volgende leden:

            Jean Claessens, voorzitter/secretaris

            Annet Sierink, penningmeester

            Mia Claessens, lid 

 

Vrijwilligers worden waar mogelijk gezocht en gevraagd om het bestuur bij activiteiten te ondersteunen. Er zullen ook pogingen ondernomen worden om een nieuw bestuurslid te vinden.

 

 

 

 

3.Projecten 2021

 

Verborgen Talenten: We hebben de école des handicapés in Thiadiaye van een aantal laptops voorzien. Door gebruik te maken van de computers komen vaak verborgen talenten aan het licht.

Goed geschoolde gehandicapte leerlingen hebben veel meer kans op een betaalde baan, zodat ze niet tot de bedelstaf veroordeeld zijn. Naast de computers heeft de school ook tafels en stoelen voor het computerlokaal gevraagd en gekregen, evenals een printer, printerinkt en printpapier.

Door de coronamaatregelen hebben we minder eigen acties kunnen opzetten en ook donaties bleven uit, maar met de binnengekomen 3500 euro en het inzetten van 500 euro aan eigen middelen, hebben we weliswaar niet de beoogde 4649 euro gehaald, maar met dat geld hebben we toch aan de meeste van de wensen kunnen voldoen.

We hebben 6 laptops laten ‘refurbishen’ en die zijn voorzien van speciale software voor mensen met een visuele beperking. We konden de laptops op een goedkope manier in Gambia krijgen (via Goods for Gambia). De container van 11 december 2020 was vol en de laptops zijn nu mee met de container van 25 januari meegegaan. Ongeveer 4 weken later kwamen ze in Gambia aan en de directeur van de school heeft ze daar opgehaald.

              

   

 

Water for Health: Het project waarbij wij alle 22 scholen in de gemeente Fimela een eigen watervoorziening wilden geven met een handenwasgelegenheid met 3 à 4 kranen en eventueel nieuwe of gerenoveerde toiletten.

We zijn er in ruim twee jaar in geslaagd om 111.500 euro bij elkaar te krijgen en daarmee hebben we de voorzieningen op alle scholen kunnen verwezenlijken. Het geld is voornamelijk afkomstig van fondsen en begin 2021 hebben we fondsen, die eerder doneerden, nog eens benaderd en om een nieuwe bijdrage gevraagd.

Maar omdat het streefbedrag nog niet bereikt was, zijn we in zee gegaan met een professionele fondsenwerver en die is erin geslaagd de laatste 55.000 euro bijeen te krijgen, ook al waren daar kosten aan verbonden.

 

 

              

 

 

 

École privée van Yayème: We hebben dit jaar geen geld overgemaakt om het mogelijk te maken dat de school twee keer per week een warme maaltijd kan aanbieden aan alle leerlingen. Hoe het er nu precies voorstaat weten we niet. De school is lang gesloten geweest vanwege het coronavirus. Directrice Marthe Selbe heeft ons laten weten, dat het dit jaar niet gelukt is om de leerlingen tweemaal per week een warme maaltijd aan te bieden. Reden: geen geld. En voor 2022 ziet het er ook niet al te rooskleurig uit: de oogsten zijn slecht dit jaar. Misschien dat wij in 2022 weer een bedrag voor de maaltijden kunnen overmaken? 

 

 

 

Moestuin:

Pas wanneer er een goed plan lag, wilden we overwegen of we de moestuin nog verder financieel zouden ondersteunen. In februari heeft Cheikh Diaw, onze samenwerkingspartner, samen met de nieuwe voorzitter van onze Association Support Yayème, plannen gemaakt en geregeld dat er reparaties (o.a. nieuwe zonnepanelen) werden uitgevoerd. Ook is er een tuinman gekomen, die de tuin voor de helft zelf mag gebruiken en daarvoor maandelijks huur betaalt. De andere helft van de tuin wordt gebruikt door een aantal vrouwen uit het dorp, die onder begeleiding van de tuinman groenten verbouwen. Deze (financiële) injectie heeft ertoe geleid dat de moestuin nu weer volop in gebruik is.

      

 

 

 

 4. Voorlichting

Gevolgen coronacrisis: Door alle beperkingen door het instellen van een (gedeeltelijke) lockdown hebben we in 2021 geen opbrengsten gehad uit de Vastenactie parochie Afferden, Goede Doelen Project Elzendaalcollege, verkoop jam en/of wafels op braderieën als de Oogstdagen in Aijen en de Zomerfeesten in Afferden.

Nieuwsbrieven: Tweemaal per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit, die per e-mail gezonden wordt aan alle particuliere donateurs.

Publicaties: Regelmatig brengen we streekgenoten op de hoogte van onze activiteiten middels publicaties in regionale weekbladen en sociale media. Zo hebben we een pagina ter beschikking in het lokale netwerk in de regio ´Bezoek Land van Cuijk´. 

  

5. Beleid 2022

 

We blijven ernaar streven dat het bestuur van Stichting Support Yayème uitgebreid kan worden. We hoopten dat in 2021 de vergrote Association in Yayème een feit zou zijn.

Wanneer de vergrote Association Support Yayème een feit is, willen we de opzet van de biologische moestuin gaan verbeteren. Er moeten méér dorpelingen van profiteren. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van de adviezen van de Franse organisatie "Terres et cultures solidaires", gevestigd in Fimela, Deze organisatie wil helpen bij het vinden van geschikte oplossingen.

 

In 2022 willen we indien mogelijk de école privée van Yayème helpen met het verstrekken van warme maaltijden voor alle leerlingen, twee maal per week.

 

Het project Water for Health is een enorm succes, iets waarover in de hele regio gesproken wordt. Bij onze samenwerkingspartner SAPOP wordt regelmatig de vraag gesteld, of dit project ook op andere scholen gerealiseerd kan worden. Dit heeft er toe geleid, dat de directeur van de overkoepelende scholenorganisatie CODEC in de gemeente Djilas (op ongeveer 15 km afstand van Fimela) een aanvraag heeft ingediend voor alle 16 scholen van de gemeente, 13 basisscholen en 3 scholen voortgezet onderwijs. Wanneer er voldoende fondsen gevonden worden, zal dit project onder de naam Water for Health 2.0 uitgevoerd worden.

 

De geschatte begroting voor 2022 ziet er als volgt uit:

 

Kosten 2022

 

Inkomsten 2022

 

Projecten

  87.700,00

Algemene reserve

    3.036,41

Organisatiekosten:

 

Donateursinkomsten

       500,00 

   Website

          85,00

Acties

       750,00     

   Bankkosten

        250,00  

Fondsenwerving

  82.000,00

Contributies

          60,00   

Overige donaties

    2.213,59

Overige kosten

        405,00    

 

 

Totaal

  88.500,00

Totaal

  88.500,00

 

 

 

 

 

 

6.Financiële verantwoording 

 


Uitgaven 2021

 

Kosten bankrekening, incl. internationale overboekingen

 €                        274,57

Contributies

 €                          60,00

Onkosten website

 €                          85,52

Project Biologische moestuin

 €                     1.341,42

Project Water for Health (Toiletten en handenwasgelegenheid voor alle scholen in gemeente Fimela)

 €                   77.923,71

Project Verborgen Talenten

 €                     1.045,65

 

 

Totaal

 €                   80.730,87

 

 

 

Inkomsten 2021

 

Donaties particulieren

 €                   635,00

Donaties fondsen en serviceclubs

 €              82.515,00

  

 

Rente spaarrekening

 €                       0,00

 

Totaal

 

 €              83.150,00              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening

 

Inkomsten 2021

 

 €             83.150,00

 

Uitgaven 2021

 

 €             80.730,87

 

Resultaat

 

 €               2.419,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controletabel 2021

 

Beginsaldo 01-01-2021 lopende rekening

 €                  590,62

Beginsaldo 01-01-2021 spaarrekening

 €                    26,66

 

Totaal bankrekeningen 01-01-2021

 

 €                  617,28

 

 

Eindsaldo 31-12-2021 lopende rekening

 €               3.009,75

Eindsaldo 31-12-2021 spaarrekening

 €                    26,66

 

Totaal bankrekeningen 31-12-2021

 

 €               3.036,41

 

 

 

Resultaat

 

 €               2.419,13